Jest nam bardzo mi?o powiadomi? wszystkich, ?e w dniu 04.04.2012 r. nasze STOWARZYSZENIE STWRZ-MY JUTRO zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego pod numeremKRS: 0000416016.

NIP: 743-20-23-678

REGON: 281407850

NR KONTA: 67 2030 0045 1110 0000 0239 2180

adresemail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sk?ad Zarz?du Stowarzyszenia:

1. Danuta Bill - prezes

2. Danuta Koronkiewicz - zast?pca

3. El?bieta Ku?niewska - sekretarz

4.Krystyna Myszak - skarbnik

Sk?ad Komisji Rewizyjnej:

1. Ma?gorzata Przyby?owska

2. Dariusz Jan Fidrych

3. Wanda Teresa Januszkiewicz

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Wszechstronna pomoc wychowankom, by?ym wychowankom oraz innym podopiecznym Wielofunkcyjnej Placwki Opieku?czo-Wychowawczej
  w Bartoszycach.
 2. Propagowanie i realizowanie inicjatyw, postaw i dzia?a? prowadz?cych do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osb w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wykluczonych, b?d? zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym
 3. Popularyzacja zasad zdrowego stylu ?ycia, organizacja wypoczynku i czasu wolnego podopiecznym.
 4. Rozwijanie aktywno?ci i zainteresowa? dzieci i m?odzie?y.
 5. Prowadzenie dzia?a? edukacyjno-terapeutycznych, profilaktyczno-korekcyjnych
 6. Rozwijanie umiej?tno?ci interpersonalnych i spo?ecznych dzieci i ich rodzin.
 7. Rozwj psycho - fizyczny, dzieci i m?odzie?y.
 8. Doskonalenie umiej?tno?ci zawodowych i praktycznych.
 9. Profilaktyka uzale?nie?, przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie, sieroctwa spo?ecznego i innych problemw w sferze pomocy spo?ecznej.
 10. Wyrwnywanie szans edukacyjnych dzieci i m?odzie?y
 11. Wymiana do?wiadcze?, obyczajw i zwyczajw kulturowych z innymi regionami Polski i krajami.
 12. Propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ekologii.
 13. Wszechstronne dokszta?canie i doskonalenie wiedzy i umiej?tno?ci cz?onkw Stowarzyszenia i pracownikw placwki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie dzia?a? na rzecz pomocy dzieciom i innym podopiecznym, dla w?a?ciwego i prawid?owego rozwoju, poprawy warunkw wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umo?liwienie prawid?owego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji.
 2. Dzia?ania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych- wsp?praca
  z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do dzia?a? na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych( szkolenia, prelekcje, poradnictwo).
 3. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego oraz kultywowanie zdrowego stylu ?ycia.
 4. Organizowanie sportw motorowych, rajdw, wycieczek rowerowych
  i krajoznawczych.
 5. Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, artystycznych
  i kulturalnych dla dzieci, m?odzie?y i ich rodzin.
 6. Organizowanie i prowadzenie zaj?? edukacyjnych, psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y.
 7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej a tak?e prawnej i socjalnej rodzinom i by?ym wychowankom znajduj?cym si?
  w trudnej sytuacji ?yciowej.
 8. Prowadzenie kwest pieni??nych, kiermaszw.
 9. Organizowanie zbirek pieni??nych w?rd firm w kraju i za granic?.
 10. Pozyskiwanie sponsorw okoliczno?ciowych i sta?ych.
 11. Wyst?powanie w obronie praw i najlepiej poj?tego interesu cz?owieka.
 12. Organizowanie szkole?, kursw, seminariw, wyk?adw dla cz?onkw Stowarzyszenia oraz pracownikw placwki celem doskonalenia wiedzy
  i umiej?tno?ci podnosz?cych jako?? ?wiadczonych us?ug opieku?czo-wychowawczych.
 13. Tworzenie i realizacja programw psycho- edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, kulturalnych i innych.
 14. Organizowanie wymian mi?dzynarodowych dzieci i m?odzie?y.
 15. Wsp?praca z w?adzami administracyjnymi i samorz?dowymi oraz organizacjami i instytucjami zainteresowanymi dzia?alno?ci? stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie.
 16. Wspieranie finansowe i rzeczowe wychowankw i by?ych wychowankw oraz innych podopiecznych placwki.
 17. Inne dzia?ania na rzecz podopiecznych placwki i ich rodzin.

 

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE