STOWARZYSZENIE STWÓRZ-MY JUTRO

Jest nam bardzo miło powiadomić wszystkich, że w dniu 04.04.2012 r. nasze STOWARZYSZENIE STWÓRZ-MY JUTRO zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416016.

NIP: 743-20-23-678

REGON: 281407850

NR KONTA: 67 2030 0045 1110 0000 0239 2180

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Danuta Bill -prezes
 2. Danuta Koronkiewicz -z-ca
 3. Lidia Ścibek- sekretarz
 4. Włodzimierz Małkowski - skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

 1. Kinga Jarmał
 2. Małgorzata Przybyłowska
 3. Beata Ławrynowicz

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1.Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna pomoc wychowankom i byłym wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka nr 1 w Bartoszycach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bartoszycach i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bartoszycach.
 2. Propagowanie i realizowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, organizacja wypoczynku i czasu wolnego podopiecznym.
 4. Rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie działań edukacyjno-terapeutycznych, profilaktyczno-korekcyjnych.
 6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych dzieci i ich rodzin.
 7. Rozwój psycho - fizyczny dzieci i młodzieży.
 8. Doskonalenie umiejętności zawodowych i praktycznych.
 9. Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, sieroctwa społecznego i innych problemów w sferze pomocy społecznej.
 10. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 11. Wymiana doświadczeń, obyczajów i zwyczajów kulturowych z innymi regionami Polski i krajami.
 12. Propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ekologii.
 13. Wszechstronne dokształcanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia i pracowników placówki.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom, dla właściwego i prawidłowego rozwoju, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji.
 2. Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych- współpraca z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do działań na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, prelekcje, poradnictwo).
 3. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego oraz kultywowanie zdrowego stylu życia.
 4. Organizowanie sportów motorowych, rajdów, wycieczek rowerowych i krajoznawczych.
 5. Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, artystycznych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
 6. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej a także prawnej i socjalnej rodzinom i byłym wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Prowadzenie kwest pieniężnych, kiermaszów.
 9. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą.
 10. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
 11. Występowanie w obronie praw i najlepiej pojętego interesu człowieka.
 12. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników placówki celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych.
 13. Tworzenie i realizacja programów psycho- edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, kulturalnych i innych.
 14. Organizowanie wymian międzynarodowych dzieci i młodzieży.
 15. Współpraca z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie.
 16. Wspieranie finansowe i rzeczowe wychowanków oraz byłych wychowanków placówki.
 17. Inne działania na rzecz podopiecznych placówki i ich rodzin.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.